Duyurular
Anasayfa » Tüzük

Tüzük

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAĞCILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

A – GENEL HÜKÜMLER

Kulübün Adı, Merkezi ve Kurulması:

Madde 1- Kulübün adı “Yıldız Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü” ve kısa adı “YTÜDAK” tır.

“Yıldız Teknik Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu” denetiminde çalışmak üzere “Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü, BEŞİKTAŞ/İSTANBUL” adresinde kurulmuştur.

Kulübün Amacı ve Çalışmaları:

Madde 2- Kulübün amacı; dağcılığın gerektirdiği çağdaş kar, kaya ve buz tekniklerinin öğretilmesini ve uygulanmasını sağlamak, dağcılık kültürünün öğrenilmesi ve yayılması için çaba göstermek, dağcılar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır:

A- Dağcılık tekniklerinin öğretilmesine yönelik teorik ve pratik ders programları hazırlanır ve uygulanır.

B- Yurt içi ve yurt dışında eğitim kampları ve tırmanışlar düzenlenir.

C- Dağcılık sporunun tanıtılması ve yaygınlaştırılması için sergi, konferans, film ve dia gösterileri düzenlenir.

D- Kulüp amaçlarının gerçekleşmesi ve bilgi iletişimin hızlandırılması için yayımlar hazırlanır.

Kulübe Üye Olma ve Çıkma, Çıkarılma

Madde 3- Yıldız Teknik Üniversitesi’nin öğrencileri ve öğretim elemanları tüzüğü kabul ederek yazılı olarak başvurduklarında, Yönetim Kurulu’nun kararı ile asil üyeliğe aday gösterilirler. Kulübün iki senelik eğitim programını başarmış ya da bu programa denk teorik ve pratik bilgiye sahip olduğunu belgeleyebilen adaylar asil üyeliğe kabul edilebilirler. O zamana kadar “konuk üye” statüsünde kalırlar. Üniversiteden ayrılmış öğretim elemanları, mezunlar, diğer üniversitelerin öğrencileri ve Kulübe önemli oranda katkıda bulunanlar “konuk üye”lik için başvurabilirler. Üyelik başvuruları yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında sonuçlandırılır. Üyeler Kulüp içinde ve tüm çalışmalarda eşit haklara sahiptirler.

Madde 4- Üyelik, giriş ödemesi yapıldıktan sonra kesinleşir. Konuk üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Genel Kurul’da oy hakları yoktur, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na seçilemezler. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile Alt Kurullara atanabilirler.

Madde 5- Kulüpten çıkmak isteyenler, yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvururlar. Borçları varsa öderler. Böylece ilişkileri kesilir. Asil üyelik koşullarını kaybedenler, eğer isterlerse konuk üye olarak Kulüp üyeliğine devam edebilirler.

Madde 6- Kulüp yıllık ödentisini nisan ayı başına kadar vermeyenler, tüzüğe uymayanlar, kulüp çalışmalarının yürütülmesini zorlaştıranlar, İki üst üste aidat dönemi aidat vermeyen, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına uymayan, İç Yönerge, Teknik Şartname veya Disiplin Şartnamesine aykırı davranan, Eğitim Şartnamesindeki koşullara uymayan, Kulüp amaçlarının gerçekleşmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranların durumu Yönetim Kurulunca incelenir. Gerekirse savunmaları alınır. Varılacak sonuca göre Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Rektörlükçe sakıncalı görülenlerin de üyeliği sona erer. Aidat borcu bulunanlar Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Üyelikten çıkarma kararı kesin olup bu kararlar aleyhine başvuruda bulunulamaz. Ancak Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararını geri alması halinde üyelikten çıkarılmış olanlar tekrar aynı kulübe üye olabilir. Kulüp üyeliği ve üyelikten çıkarılma konusunda doğacak anlaşmazlıklarda karar mercii Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu veya görevlendireceği Alt Kuruldur.

Madde 7- Ödenti borcunu yerine getirmeyenler, Kulüpten ayrılan ve çıkarılanlar Kulüp çalışmaları ve varlığı üzerinde hak ileri süremezler.

Onur Üyeliği

Madde 8- Kulüp bünyesinde verilen tüm eğitimleri tamamlamış, eğitmenlik yapmış ve yetkili kurullarda çalışmış, Kulübe önemli oranda katkıda bulunmuş Asil veya Konuk üyelere Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyeliği verilebilir. Onur üyeleri kulüp organlarında görev alamaz ve oy kullanamazlar. Onur üyeleri aidat ödemeksizin Kulüp etkinliklerine katılabilirler. Üyelikleri ömür boyu devam eder ve üyeliklerine disiplin suçu işlemeleri haricinde son verilemez.

Bütün Üyelerin Hak ve Görevleri

Madde 9- Kulüp üyelerinin hak ve görevleri şunlardır:

A- Kulübün amaçlarına uygun hareket etmek.

B- Kendisine verilen veya kendi isteği ile üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek.

C- Önerileri ve eleştirileri yetkili kurullara bildirmek.

D- Genel Kurula ve toplantılara katılmak.

E- Kulübün tüm olanaklarından İç Yönerge çerçevesinde yararlanmak.

F –İç Yönerge, Teknik Yönerge ve Disiplin Şartnamesine uymak.

B – KULÜBÜN ORGANLARI

Madde 10- YTÜDAK’ın organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.

Genel Kurul

Madde 11- Kulübün asıl üyelerinden oluşan Genel Kurul her yıl 1 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında toplanır. Genel Kurul toplantısının belirtilen sürelerde yapılmaması halinde kulüp çalışmasına Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun kararıyla son verilir. Genel Kurul; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerin 1/3’nün yazılı başvurusu üzerine ve ayrıca yönetim kurulu üye sayısı 4’ün altına düştüğünde olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantı çağrısı bir ay içinde yönetim Kurulu’nca yerine getirilmezse genel kurulu, Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu toplar.

Madde 12- Genel Kurulun yukarıda belirtilen süreler içinde yapılmaması veya yapılamaması durumlarında Rektörlük, Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun önerisi ile Kulübün çalışmalarına son verebilir ve gerekiyorsa yöneticiler hakkında disiplin soruşturması açar. Bu şekilde Rektörlük tarafından çalışmasına son verilen kulüp yöneticilerinin daha sonra başka bir kulübün organlarında görev almasına engel olma konusunda Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun takdir yetkisi bulunmaktadır. Bu konuda ortaya çıkacak özel durumların düzenlenmesi Koordinasyon Kurulunun yetkisindedir.

Madde 13- Genel Kurul toplantısının gündemi, yeri ve saati en geç 1 ay önce Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’na yazı ile bildirilir ve Üniversite içinde üyelerin görebileceği yerlere duyuru asılır. Bu duyuruda, Genel Kurulda çoğunluk sağlanmaması durumunda yapılacak olan ikinci toplantının yeri ve zamanı da belirtilir.

Madde 14- Genel Kurul’da toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak Genel Kurula katılacak üye sayısı yönetim ve denetleme kurulu asil üyeleri sayısı toplamının üç katından az olamaz. Kararlar, Genel Kurul’daki salt çoğunluğa göre alınır.

Madde 15- Üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanmış listelerde adlarının karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlandığı tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu, Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçilir. Toplantıyı yönetenler tutanakları düzenler, imzalar ve Yönetim Kuruluna verirler. Bir başkan ve iki üye ile divan kurulu oluşturulur. Her üye sadece kendi adına bir oy kullanabilir. Yetkili kurulların seçimi gizli oy ve açık sayım ile kararların alınması açık oylama ile yapılır. Genel Kurul toplantısında kulüp organlarına seçilen üyelerin listesini toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak bildirir.

Madde 16- Genel Kurulda sadece gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/3′ünün görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur. Her asil üye sadece kendi adına oy kullanabilir. Yetkili Kurulların seçimi gizli oy ve açık sayım ile, kararların alınması açık oylama ile yapılır.

Madde 17- Kulüp organlarının seçimi, İç Yönergenin değiştirilmesi, çalışmalara ilişkin kararlar alınması, Yönetim ve Denetleme Kurulunun raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı, Kulübün kapatılması, Rektörlükçe bildirilecek diğer konuların karara bağlanması, gerekirse yeni kol veya komisyonların kurulması ve Yönetim Kuruluna görev verilmesi Genel Kurulun görev ve yetkileridir.

Madde 18- Genel Kurul kararları en az yarıdan bir fazla çoğunlukla alınır. Ancak İç Yönerge değişikliği ve kulübün kapatılması konularında katılanların üçte iki oyu çoğunluğu aranır. Kurullara aday olanların toplantıda hazır bulunmaları gereklidir. Eşit oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır. Eşitlik gene bozulmazsa kura çekilir. Genel Kurul sonuçları en geç iki hafta içinde Koordinasyon Kuruluna yazılı olarak bildirilir.

Madde 19- Danışman, kulüp Yönetim Kurulunun doğal üyesi olup gerek gördüğü hallerde Genel Kurul toplantılarına katılır. Fakat oy kullanamaz. Danışmanın yanında kulüp etkinliklerini kolaylaştırmak açısından bir de yardımcı danışman bulunabilir. Yardımcı danışmanın olması Yönetim Kurulu ile danışmanın isteğine bağlıdır ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yardımcı danışman Yönetim Kurulu’nun sunduğu ismin bu görevi kabul dilekçesini Yürütme Kuruluna teslim etmesi ile göreve başlar. DDÖFK Kurulu herhangi bir kulüpte yardımcı danışman olmasını zorunlu tutabileceği gibi, yardımcı danışmanı kendisi belirlemeye de yetkilidir.

Madde 20- Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun yetki vereceği bir üyesi Genel Kurulu izler ve hazırlanan raporu Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’na sunar.

Yönetim Kurulu

Madde 21- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen en az 5 en fazla 10 üyeden oluşur. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev paylaşımı yaparak kendi içinden başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman seçer. Asil ve yedek üyeler aldıkları oy çokluğuna göre belirlenir. Kulüp Başkanı Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır.Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev paylaşımı yaparak kendi içinden başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman seçer. Kulübün kuruluşunda, ilk Genel Kurul toplantısına kadar Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu, Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönergeye göre geçici bir başkan seçer. Bunu Girişimciler Kurulunun geçici yönetim kurulu seçmesi izler.Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

Madde 22- Yönetim Kurulu üyeliği için, YTÜ öğrencisi olmak, çağdaş kar, kaya ve buz tekniklerinden en az ikisini uygulayabilecek düzeyde bilmek, YTÜDAK asil üyesi olmak, alt kurullardan en az birinde 1 yıl çalışmış olmak şartları aranır. Bu özelliklerin hepsine birden sahip asil üyeler, Yönetim Kuruluna aday olabilirler.

Madde 23- Yönetim Kurulu bir sonraki Genel Kurula kadar teknik, idari ve mali konularda tam yetkili olarak çalışır. Yönetim Kurulu en az Yönetim Kurulu üye sayısının bir eksiği üye ile toplanır. Toplantılara kulüp başkanı, onun katılamaması halinde ise başkan yardımcısı başkanlık eder. Yedek üyeler de toplantılara katılabilir. Ancak oy hakları yoktur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Oyların eşit sayıda çıkması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü olmaksızın üst üste üç kere toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısının altına düşerse Olağanüstü Genel Kurul yapılarak seçimler yenilenir.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

A- Yönetim Kurulu Genel Kurul sonrasında 15 gün içinde Alt Kurul üyelerini belirler ve bütün üyelerine duyurur.

B- Yönetim Kurulu Alt Kurulların çalışmalarını denetler, onaylar veya reddeder. Gerekirse yazılı rapor verilmesini isteyebilir. Başlangıç ve gelişim grubu teorik ve pratik eğitim programını onaylar ve uygular.

C- Yönetim Kurulu 7 günde bir olağan toplantısını yapar. Gerektiğinde Alt Kurul üyelerini toplantıya çağırır.

D- Yönetim Kurulunun görevleri tüm Alt Kurullarının görevlerini kapsar.

E- Genel Kurulun kararlarını uygular, Kulüp Tüzüğünde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda kararlar alır ve yürütür.

F- Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar. Kulübün geliri ve giderlerinden, demirbaş eşyalardan ve tüm çalışmalardan Genel Kurula ve Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’na karşı sorumludur.

G- Yönetim Kurulu, olağan toplantılarına ek olarak her ay bütün Kulüp üyelerine açık bir toplantı yapar (Açık Toplantı.) Açık Toplantı’larda Kulüp üyelerine Yönetim Kurulu’nun güncel ve önemli uygulamaları hakkında bilgi verilir, kulüp üyeleri ile Yönetim Kurulu arasında düşünce alışverişi yapılır. Açık Toplantı’lar Yönetim Kurulu kararlarını değiştiremez. Ancak Yönetim Kurulu gerek görürse kararlarını tekrar ele alabilir.

H- Yönetim Kurulu, danışman tarafından onaylanmış olan geçmiş yıla ait faaliyet raporu ve mali bilanço ile gelecek yıla ait faaliyet programı ve bütçe taslağı her yıl Haziran ayının sonuna kadar Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’na sunmak zorundadır.

İ- Yönetim Kurulu her toplantıda tutanak düzenler, Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu tarafından istendiği zaman ibraz eder. Yönetim Kurulu bu madde de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde DDÖFK Kurulu tarafından görevden alınır.

Madde 24- Kulübün temsili başkan, başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulunun görevlendireceği üye veya üyelerce yapılır.

Madde 25- Yönetim Kurulu; Kulüp üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla da görevden alınabilir.

Denetleme Kurulu

Madde 26- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Kurul kendi içinde bir başkan seçer. Denetleme Kurulu, Kulübün gelir ve giderlerini, demirbaşlarını, satın alınan eşyanın üniversite saymanlığına kaydettirilmesini en çok altı ay ara ile veya gerekli gördüğü durumlarda inceler. Hazırladığı raporları yazılı olarak Genel Kurula ve Koordinasyon Kuruluna o yılın genel kurulu öncesinde sunar

Madde 27- Denetleme Kurulu başkanının çağrısı üzerine geçerli özrü olmadan toplantıya katılmayan üye çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır.

Organlara Seçilenlerin Bildirilmesi

Madde 28- Genel Kurulda yapılan seçimi izleyen ilk hafta içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından: Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, üniversite içindeki konumları yazılı olarak Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’na bildirilir. Bu bildirime Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları, Genel Kurula katılanlar imza listesi ve Genel Kurul tutanağı da eklenir.

C – MALİ HÜKÜMLER

Kulübün Gelirleri

Madde 29- Kulübün gelirleri şunlardır:

A- Üyelerin ilk kayıt ücreti ve aylık ödemeleri. Aylık ödemeler ve kayıt ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Aylık ödenti Dernekler Yasasınca belirlenmiş olan dernek üyelik ödentisinin üst sınırını geçemez.

B- Çeşitli kuruluş ve kişilerce yapılacak her türlü bağış ve yardımlar.

C- Kulübün düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, toplantı, temsil, konser gibi faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

D- Yayın gelirleri

E- Her yıl üniversite bütçesinden R cetveli harcama kalemine konacak ödenekler (950 Sosyal Faaliyetler Fonu’ndan transfer.)Bu ödeneğin hangi kulüplere ne oranda sarf edileceği konusunda Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

F- Diğer gelirler.

Madde 30- Kulüp gelirleri sayman tarafından alındı belgesi ile toplanır. Alındı belgeleri Rektörlükçe verilir ve kulüp kaşesi ile damgalanır. Yönetim Kurulları belgeleri yıl sonunda tutanakla devreder. Belgelerden ve gelir-gider defterinden Sayman ve Yönetim Kurulu sorumludur.

Madde 31- Kulübün ana amacı tüzüğünde belirtmiş olduğu faaliyet alanlarında üyelerine hizmet vermek ve olanak sağlamaktır. Kulüpler bu doğrultudaki giderlerini karşılamak amacıyla gelir getiren faaliyetlerde bulunabilirler. Kulüp Yönetim Kurulu her yılın Haziran ayı sonuna kadar, öngördüğü faaliyetlerin nitelik ve dökümünü bir faaliyet programı olarak ve bu programla ilişkili öngörülen gelir ve giderleri bir bütçe taslağı şeklinde DDÖFK koordinasyon kuruluna teslim eder. Bu program ve bütçe taslağında esas, giderlerin kulüp faaliyet alanı ile tutarlılık göstermesi ve gelirlerin ise, öngörülen giderleri karşılamak amacına yönelik olmasıdır. Aynı ay içinde gerçekleştirilen faaliyetlerin dökümü ve bunların mali bilançosu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığındaki Yürütme Kuruluna teslim edilmek zorundadır. Koordinasyon Kurulu bu taslak ve raporları inceler.

Madde 32- Öğrenci Kulüplerinin gelir kaynakları şunlardır:

A- Her öğretim yılında üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bütçesinin ilgili harcama kalemine konulacak ödenek. Bu ödeneğin hangi kulüplere ne oranda sarf edileceği konusunda Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

B- Kulüplere üye olan öğrencilerin Genel Kurulca belirlenen üyelik ödentileri. Üyelerin kulübe girişlerinde giriş ücreti alınır. Genel kurulca kararlaştırıldığı takdirde aylık olarak da üye ödentisi alınabilir. Üyelik ödentisi miktarı her yıl Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş olan üyelik ödentisinin üst sınırından daha fazla olamaz. Üst sınırın aşılmasına ancak Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu karar verebilir.

C- Kişi ve kuruluşlar tarafından kulüp adına yapılacak her türlü bağış ve yardımlar.

D- Kulübün düzenleyeceği gösteri, yarışma, sergi, temsil, toplantı ve yayın faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

E- Faaliyetlerle ilgili yayınlardan elde edilecek gelirler.

F- Diğer gelirler.

Kulüpte hiçbir şekilde nakdi meblağ bulunamaz.

Kulüp gelirleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı adına bir kamu bankasında açılmış olan hesapta 5018 sayılı yasa gereğince bütçelendirilmek üzere toplanmaktadır. Maddenin (b) bendinde toplanan belgeler alındı belgesi ile toplanır. Belgeler Rektörlükçe verilir ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı kaşesi ile damgalanır. Belgelerden ve gelir-gider defterlerinden sayman ve Yönetim Kurulu sorumludur.

Kulüp faaliyetleri için hesaptan para çekilmesi SKS Daire Başkanlığı ile irtibatlı bir şekilde olacaktır. Ödeneğin yapılacak olan faaliyetle ilgili kullanılması hususunda yönetim kurulu kararı olacak ve paranın hesaptan çekilmesi başkan veya başkan yardımcısı ile sayman’ın imzalarının ve faaliyet açıklamasının bulunduğu bir belge ile gerçekleştirilecektir.

Kulübün giderleri

Madde 33- Kulübün giderleri şunlardır:

A- Kulüp çalışmalarının gerektirdiği demirbaşların alımı. Alınan demirbaşlar Kulüp Demirbaş Defterine kaydedilir.

B- Kulüp çalışmalarının gerektirdiği tüketim malzemesi alımı.

C- Kulüp çalışmalarının yürütülmesi ve ilgili ulaşım ve organizasyon giderleri.

D- Kulüp çalışmalarında kullanılan alet, araç, malzeme v.b. eşyanın bakım ve onarım giderleri.

E- Çalışmaların gerektirdiği diğer giderler.

Çalışmaların gerektirdiği,  Kulüp giderleri kulübün amacına uygun olmalı ve fatura, makbuz veya tutanak ile belgelendirmelidir. Alınan mal ve hizmet 5018 sayılı Kamu Mali Yönetmeliği Kontrol Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanun hükümleri gereğince satın alınacaktır. Bu giderler ilk toplantıda yönetim kurulunun bilgisine sunulmalı ve karar defterine işlenmelidir.

Madde 34- Kulüp çalışmaları için üniversite fonundan avans alınabilir. Avans miktarı, kulüp geliri ve çalışmalarına göre Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir. Bu avans kapatılmadan yeni avans istenemez.

D – ALT KURULLAR:

Madde 35- Kulübün dört alt kurulu vardır. Bunlar: Teknik Kurul, Kültür-Basın-Yayın Kurulu, Eğitim Kurulu ve Mali Kuruldur. Alt kurullar, Yönetim kurulunun görevlendirmesi, denetimi ve onayı ile çalışırlar.

Alt Kurulların Oluşması ve Görevleri:

Madde 36- Yönetim Kurulu önceden belirlediği isimlere Alt Kurul üyeliği teklif eder. Yönetim Kurulu isim belirlerken gönüllü üyeleri dikkate almalıdır. Kabul edilen teklifleri, alt kurullara atamak sureti ile görevlendirir. Alt Kurullarda çalışmak isteyen istekli kişiler Genel Kurul sonrasında Yönetim Kuruluna başvuruda bulunabilirler. Alt Kurullar, kendi içlerinde birer başkan seçerler. Yönetim Kurulunun onaylaması durumunda Alt Kurulun başkanı kurulun çalışmalarını ayda bir veya Yönetim Kurulu tarafından istendiğinde daha sık olarak, Yönetim Kuruluna sunar. Kurulun seçtiği başkanı Yönetim Kurulu onaylamaz ise, Yönetim Kurulu bir başkan atar.

Teknik Kurul

Madde 37- Teknik Kurul üç üyeden oluşur. Teknik Kurulun görevleri şunlardır:

A- Teknik Kurul, Kulüpteki demirbaş malzemenin saklanması, kontrolü bakımı ve tamirinden sorumludur.

B- Teknik Kurul, Kulüp malzemesinin üyelere ödünç verilmesi ve geri alınmasını, malzeme aşınma payı ücretlerinin mali kurula intikalini sağlar.

C- Malzeme aşınma payı ücretlerini her 6 ayda bir belirler ve Yönetim Kuruluna sunar (Kasım ve Nisan). D- Gerektiğinde malzeme ihtiyaç listesi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunar.

E- Dağcılık Federasyonunun düzenlediği tırmanış kamplarının takibini yapar, aday sporcuları tespit eder ve Yönetim Kuruluna bildirir.

F-Kulüp tırmanışlarını düzenler ve gerçekleştirilmesini sağlar.

G- Gerekli dağların ve rotalarını, haritalarını, fotoğraflarını ve teknik bilgilerini elde eder, arşivler ve sporculara gerektiğinde dağıtımını yapar.

Kültür-Basın Yayın Kurulu

Madde 38- Kültür-Basın Yayın Kurulu 4 üyeden oluşur. Kültür-Basın Yayın Kurulunun görevleri şunlardır:

A- Kültür-Basın Yayın Kurulu, yerli ve yabancı gerekli gördükleri her türlü yayının takibini, edinilmesi ve arşivlendirilmesi işlerini yapar. Oluşturulan kulüp kütüphanesinden (kitap, dergi, katalog ve CD, DVD) üyelerin yararlanmasını sağlar.

B- Malzeme kataloglarını temin eder.

C- Basında çıkan dağlar ve dağcılıkla ilgili haberleri, makaleleri, karikatürleri temin eder ve arşivler.

D- Yurt içi Dağcılık Kulüpleri, Dernekleri, Üniversite Dağcılık Kulüpleri ve Dağcılık Federasyonu ile yazışmaların yapılmasını ve koordinasyon kurulmasını sağlar.

E- Yabancı ülkelerdeki Dağcılık Kulüpleri ile temas kurulması ve ortak faaliyet düzenlenmesi konularında girişimlerde bulunur.

F- Dia ve film gösterimleri organizasyonunu yapar.

G- Kulüp panosunun sorumluluğu Kültür-Basın Yayın Kuruluna aittir. Panonun düzenlenmesini ve aktif olarak kullanılmasını sağlar.

H- Kültür-Basın Yayın Kurulu, sergi, panel, konferans vs. etkinliklerin düzenlenmesine öncülük eder, diğer kurulların da bu organizasyonlarda aktif olarak çalışmasını sağlar.

Eğitim Kurulu

Madde 39- Eğitim Kurulu 3 üyeden oluşur. Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:

A- Eğitim Kurulu, her sporcu için dosya tutulmasını, sporcuların teorik ve pratik devam durumunun izlenmesini, sporcularla ilgili verilen raporların arşivlenmesi işlerini yapar.

B- Eğitim faaliyetlerinin organizasyonunu sağlar.

C- Eğitim ile ilgili yayınları elde eder, yabancı dildeki makalelerin çevirilerini yapar ve üyelerin temin etmesini sağlar.

D- Dağcılık Federasyonunun düzenlediği eğitim kamplarının takibini yapar, aday sporcuları tespit eder ve Yönetim Kuruluna bildirir.

E- İleri dağcılık eğitimi konularında araştırma yapar, hazırlanan makaleleri veya ders notlarını toplantılarda gelişim gurubu sporcularına tebliğ eder.

F- Yönetim Kurulu ile birlikte Eğitim Şartnamesini her sene yeniler. Şartnamenin uygulanmasını takip eder, Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Mali Kurul

Madde 40- Mali Kurul iki üyeden oluşur. Saymana bağlı çalışır. Mali Kurulun görevleri şunlardır:

A- Mali Kurul, Kulübün bütün gelir ve gider kaynaklarını belgeli olarak takip eder, gerektiğinde Yönetim Kuruluna veya üyelere bilgi verir.

B- Kayıt ücretlerinin ve aidatların toplanması işini ve takibini yapar.

C- Her Mali Kurul için bankada çift imzalı hesap açılır. Kulübe ait para mevduat hesabında muhafaza edilir. Mali Kurul, Yönetim Kurulu onayı ile harcamalar için ödeme yapar.

D- Sponsor firma, kurum ve kuruluşların bulunması için girişimlerde bulunur.

E- Üniversite vakfından kaynak sağlanması için girişimlerde bulunur.

E – DİĞER KONULAR

Kollar

Madde 41- Kulübün kolları yoktur.

Tutulması Zorunlu Defterler

Madde 42- YTÜDAK şu defterleri tutar:

Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Gelir ve Gider Defteri, Demirbaş Defteri.

Ayrıca Kulüp Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde arşiv ve diğer dokümanlar için çeşitli defter ve dosyaları oluşturur.

Bu defterlerin her birinin Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.

Tüzük Değişikliği

Madde 43- Tüzük değişikliği yapma yetkisi Genel Kurulundur. Genel Kurul tüzük değişikliğini gündemde yer almışsa veya hazır bulunanların en az onda birinin isteği ile gündeme alınmışsa görüşebilir. Yönerge değişikliğinde karar yeter sayısı, hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğudur. Yönerge değişikliği, Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yönetim Kurulunun yapmış olduğu yönerge değişikliği Genel Kurulda tekrar oylanır.

Kulübün Kapatılması

Madde 44- Kulübün kapatılması yetkisi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun önerisi ile Rektörlüğe veya Genel Kurula aittir. Genel Kurulda kapatma kararının alınabilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin hazır bulunması gereklidir. Bu yolla çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda üye sayısı gözetilmez. Kapatma kararının verilebilmesi için hazır bulunanların üçte iki oyu gereklidir. Kapanma durumunda Kulüp malzemeleri ve parası Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nca uygun görülecek şekilde kullanılır.

Panolar

Madde 45- Kulüplerle ilgili her çeşit duyuru ve kararların öğrenciler ve üniversite personeli tarafından rahatlıkla izlenebilmesi için her yerleşke alanında en az birer tane Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Panosu bulundurulur.

Eğitim Programı

Madde 46- YTÜDAK eğitim programı toplam iki senedir. Yönetim Kurulu ve Eğitim Kurulunun beraber hazırladığı, her sene yenilenen eğitim programının ayrıntıları Eğitim Şartnamesi’nde belirtilir. Tüzükte yer alan esaslara göre şekillendirilecek Eğitim Şartnamesi, kar, kaya ve buz tekniklerinin üyelere öğretilmesini, üyelerin inisiyatif sahibi, disiplinli ve kendi kendine yeterli dağcılar olarak programı tamamlamalarını amaçlar. Eğitim Şartnamesi’nin yenilenmediği dönemlerde son şartname tarihler uyarlanarak aynen uygulanır.

Madde 47- Eğitim Şartnamesi’nde mutlaka yer alacak maddeler şunlardır:

A- Eğitim programlarının teorik bölümünde yapılan mazeretsiz devamsızlık hallerinde üye program dışı bırakılır.

B- Eğitim programlarının pratik bölümünde ortak eğitim faaliyetlerine devamsızlık hallerinde mazerete bakılmaksızın üye program dışı bırakılır.

C- Eğitim Şartnamesi’nde belirtilen kaynaklarca üyenin söz konusu pratik eğitim seviyesine uygun olduğu belirtiliyor ise üyeler sadece mazeretsiz devamsızlık hallerinde program dışı bırakılır.

D- Eğitim Şartnamesi’nde belirtilen kriterlere uygun fiziksel yeterlilik gösteremeyen üye program dışı bırakılır.

E- Üyeler, eğitim programlarında yer aldığı özellikte ve sayıda alan uygulamasını belirtilen zaman dilimlerinde gerçekleştirmek zorundadır. Aksi durumlarda, üye program dışı bırakılır.

F- Her eğitim programı pratik ve teorik sınavlar ile kontrol edilir. Sınavların içeriği ve zaman Eğitim Şartnamesi’nde belirtilir. Teorik sınavın başarı notu en az % 70 olmalıdır.

G- Ancak iki senelik eğitim programını başaranlara ” Dağcı ” denebilir.

Yönergede Belirtilmemiş Durumlar

Madde 48- Bu tüzük “Öğrenci Faaliyetlerinin düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”in tamamlayıcısıdır. Bu tüzükte ve adı geçen yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda Ders Dışı Öğrenci Faaliyetleri Koordinasyon Kurulu’nun karaları geçerlidir.

 

Vulnerability Scanner